සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_gkno_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக