සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

Click sal_gkno_p1.pdf link to view the file.