සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

Click sal_gkno_model.pdf link to view the file.