දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_psci_p1.pdf link to view the file.