දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග පිළිතුරු පත්‍ර I හා II

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග පිළිතුරු පත්‍ර I හා II 

Click sal_pol_model_ans.pdf link to view the file.