සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය පිළිතුරු

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_gtst_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக