සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය පිළිතුරු

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය පිළිතුරු

Click sal_gtst_model_ans.pdf link to view the file.