කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_agg_model.pdf link to view the file.