කෘෂි විද්‍යාව පිළිතුරු පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

කෘෂි විද්‍යාව පිළිතුරු පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_agg_model_ans.pdf link to view the file.