භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

භෞතික විද්‍යාව  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click sal_phy _model.pdf link to view the file.