භෞතික විද්‍යාව-පිළිතුරු පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

භෞතික විද්‍යාව-පිළිතුරු පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_phy_model_ans.pdf link to view the file.