භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click sal_geo_model.pdf link to view the file.