භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළීතුරු)

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු)

Click sal_geo_model-ans.pdf link to view the file.