දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_pol_model.pdf link to view the file.