දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

Click 23-Political_Science_S.pdf link to view the file.