ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කරමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_wri_ex02.pdf ஐ சொடுக்குக