ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කවිය කියවා ඉරි ඇදි වචන රූල මත ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කවිය කියවා ඉරි ඇදි වචන රූල මත ලියමු

Click sg3_sin_wri_ex03.pdf link to view the file.