ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදිව පිටපත් කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදිව පිටපත් කරමු 

Click sg3_sin_wri_ex01.pdf link to view the file.