ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කරමු 

Click sg3_sin_wri_ex02.pdf link to view the file.