ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පිල්ලම් යොදා රබන් පද ගයමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  පිල්ලම් යොදා රබන් පද ගයමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_re_ex05.pdf ஐ சொடுக்குக