ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පාට කර ඇති වචන නැවත නැවත කියවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  පාට කර ඇති වචන නැවත නැවත  කියවමු

Click sg3_sin_re_ex04.pdf link to view the file.