ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ඡේදය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න

 ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  ඡේදය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න

Click sg3_sin_re_ex06.pdf link to view the file.