ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පිල්ලම් යොදා රබන් පද ගයමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  පිල්ලම් යොදා රබන් පද ගයමු 

Click sg3_sin_re_ex05.pdf link to view the file.