ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වේගයෙන් කියවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  වේගයෙන් කියවමු 

Click sg3_sin_re_ex03.pdf link to view the file.