භෞතික විද්‍යාව 2016 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව 2016 පිළිතුරු

Click sal_phy_model_p1_ans2016.pdf link to view the file.