ප්‍රතිමුඛ කෝණ අතර ඇති සම්බන්ධතාව සෙවීමට උපකරණයක් -2

ප්‍රතිමුඛ කෝණ අතර ඇති සම්බන්ධතාව සෙවීමට උපකරණයක් -2

Click s_mat_tool_3.5.pdf link to view the file.