ප්‍රතිමුඛ කෝණ අතර ඇති සම්බන්ධතාව සෙවීමට උපකරණයක් -1

ප්‍රතිමුඛ කෝණ අතර ඇති සම්බන්ධතාව සෙවීමට උපකරණයක් -1

Click sg_mat_tool_3.4.pdf link to view the file.