කෝණ සමඟ ඇති සම්බන්ධය සෙවීමට උපකරණය

කෝණ සමඟ ඇති සම්බන්ධය සෙවීමට උපකරණය

Click s_mat_tool_3.2.pdf link to view the file.