චතුරස්‍ර වර්ගඵල සංසන්දන කට්ටලය

චතුරස්‍ර වර්ගඵල සංසන්දන කට්ටලය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு s_mat_tool_2.8.pdf ஐ சொடுக்குக