ඝන දෙකක අන්තරය සෙවීමේ කට්ටලය

ඝන දෙකක අන්තරය සෙවීමේ කට්ටලය

Click s_mat_tool_2.9.pdf link to view the file.