ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- හල් කිරීම යොදා වචන ලියමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- හල් කිරීම යොදා වචන ලියමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_ex7.pdf ஐ சொடுக்குக