ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- හල් කිරීම යොදා වචන ලියමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- හල් කිරීම යොදා වචන ලියමු.

Click sg1_sin_ex7.pdf link to view the file.