ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දීර්ඝ පාපිල්ල යෙදුණු අකුර තෝරමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දීර්ඝ පාපිල්ල යෙදුණු අකුර තෝරමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex02.pdf ஐ சொடுக்குக