ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - "ඔ", "ඕ" ශබ්ද පුහුණු වෙමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - "ඔ", "ඕ" ශබ්ද පුහුණු වෙමු.

Click sg1_sin_t3_ex03.pdf link to view the file.