ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පාපිල්ල සහිත වචන තෝරමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පාපිල්ල සහිත වචන තෝරමු.

Click sg1_sin_t3_ex01.pdf link to view the file.