ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දීර්ඝ පාපිල්ල යෙදුණු අකුර තෝරමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දීර්ඝ පාපිල්ල යෙදුණු අකුර තෝරමු.

Click sg1_sin_t3_ex02.pdf link to view the file.