පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පවසන දෙයට සවන් දී නිවැරදි පිළිතුරු තෝරමු-1

පූර්ව භාෂා කුසළතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පවසන දෙයට සවන් දී නිවැරදි පිළිතුරු තෝරමු

Click sg1_sin_t1__pre_ex17.pdf link to view the file.