පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වෙනස් අකුර රවුම් කරමු

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - වෙනස් අකුර රවුම් කරමු

Click sg1_sin_pre_ex13.pdf link to view the file.