ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - විරුද්ධ පද උගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - විරුද්ධ පද උගනිමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex27.pdf ஐ சொடுக்குக