ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සමාන පද තෝරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සමාන පද තෝරමු

Click sg1_sin_t3_ex26.pdf link to view the file.