ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - එකක්, ගොඩක් හඳුනා ගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - එකක්, ගොඩක් හඳුනා ගනිමු

Click sg1_sin_t3_ex29.pdf link to view the file.