ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - විරුද්ධ පද උගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - විරුද්ධ පද උගනිමු

Click sg1_sin_t3_ex27.pdf link to view the file.