ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දෙබස කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දෙබස කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex22.pdf ஐ சொடுக்குக