ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දෙබස කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දෙබස කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියමු

Click sg1_sin_t3_ex22.pdf link to view the file.