ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තුරය බලා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තුරය බලා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියමු

Click sg1_sin_t3_ex33.pdf link to view the file.