ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව, ඇලපිල්ල සහ හල්කිරීම යෙදෙන වචන උගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව, ඇලපිල්ල සහ හල්කිරීම යෙදෙන වචන උගනිමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex06.pdf ஐ சொடுக்குக