ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව, ඇලපිල්ල සහ හල්කිරීම යෙදෙන වචන උගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව, ඇලපිල්ල සහ හල්කිරීම යෙදෙන වචන උගනිමු

Click sg1_sin_t3_ex06.pdf link to view the file.