ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව සහ හල් කිරීම සහිත වචන තෝරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව සහ හල් කිරීම සහිත වචන තෝරමු

Click sg1_sin_t3_ex05.pdf link to view the file.