ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූරය බලා වැකි සකසමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූරය බලා වැකි සකසමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex24_1.pdf ஐ சொடுக்குக