ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූරය බලා වැකි සකසමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූරය බලා වැකි සකසමු

Click sg1_sin_t3_ex24_1.pdf link to view the file.